تولید کننده تیزه ورقهای شیروانی
تیزه ورقهای شیروانی جهت اتصال در نقطهی بالا یا پایین دو سقف متقاطع مورد استفاده قرار میگیرد. تیزه ورق شیروانی در عرضهای مختلف تولید میگردد. این ورق ها در رنگهای مختلف قابل تولید باشند.
Call Now Button