پوشش سقف طرح کرکره سینوسی

ورق شیروانی طرح کرکره سینوسی

ورق کرکره سینوسی جز طرحهای قدیمی پرکاربرد با صرفه باشد. اقتصادی مناسب می حالت سینوسی باعث شده این طرح بهترین گزینه برای ورقهای گالوانیزه بی رنگ باشد. مقاومت بالای این طرح باعث انتخاب برای سوله و سقف هایی با طول بلند میباشد
پوشش سقف طرح کرکره سینوسی

ورق شیروانی طرح کرکره سینوسی

ورق کرکره سینوسی جز طرحهای قدیمی پرکاربرد با صرفه باشد. اقتصادی مناسب می حالت سینوسی باعث شده این طرح بهترین گزینه برای ورقهای گالوانیزه بی رنگ باشد. مقاومت بالای این طرح باعث انتخاب برای سوله و سقف هایی با طول بلند میباشد
پوشش سقف فلزی گالوانیزه طرح کرکره سینوسی

ورق شیروانی طرح کرکره سینوسی

هنگام استفاده از ورق با عرض ۱۰۰ سانتی متر پس از تولید ۹۲ و مفید در کار ۸۰ سانتی متر بدست میآید و با ورق عرض ۱۲۵ سانتی متر پس از تولید ۱۱۳ و مفید در کار ۱۰۲ سانتی متر بدست میآید. ورق کرکره سینوسی در رنگهای مختلف قابل تولید میباشد
مشخصات فنی و فیزیکی ورق شیروانی کرکره سینوسی
مشخصات فنی و فیزیکی ورق شیروانی کرکره سینوسی
تولید کننده ورق شیروانی کرکره سینوسی
ورق گالوانیزه شیروانی طرح کرکره سینوسی
ورق گالوانیزه شیروانی طرح کرکره سینوسی
Call Now Button